معرفی کتاب؛ “زوال اندیشه‌ی سیاسی در ایران” از سید جواد طباطبایی + دانلود

مهر ۲۱ام, ۱۳۹۲

زوال اندیشه ی سیاسی  سید جواد طباطبایی

زوال اندیشه ی سیاسی سید جواد طباطبایی

دانلود کتاب؛ زوال اندیشه ی سیاسی از ایران اثری از سید جواد طباطبایی

 ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳی، فلسفه، جامعه شناسان و ﺑﺎﻻﺧﺮه روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺮ اندیشه سیاسی در اﯾﺮان  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﻤﺪ اﺷﺮف، ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ، ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن، ﺳﺮﯾﻊ اﻟﻘﻠﻢ، آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن، عبدالکریم ﺳﺮوش، ﺷﺎﯾﮕﺎن، صادق زﯾﺒﺎ ﮐﻼم، آﺟﻮداﻧﯽ.

در این میان سید جواد طباطبایی پژوهشگر ایرانی فلسفه، تاریخ و سیاست که در سال ۱۳۷۶ موفق به کسب جایزه “نخل آکادمیک” عالی‌ترین نشان علمی فرانسه شده است نظریه زوال اندیشه ی سیاسی در ایران را مطرح کرد که بازخوردهای متفاوتی را در جامعه روشنفکری ایران به همراه داشته است.  

وی در این کتاب می کوشد با نگاهی به تاریخ سیاسی ایران و برجسته کردن اندیشه سیاسی، تاریخ زوال اندیشه ی سیاسی در ایران را نشان دهد.اینکه این اندیشه ها اولین بار در جهان توسط چه کسانی مطرح شد، چگونه به ایران آمد، گسترده شد و سپس نابود شد.

طباطبایی در این کتاب نظریه خود را در سه بخش “سیاست در اندیشه یونانی”، “بسط فلسفه سیاسی در دوره اسلامی” و “زوال اندیشه ی سیاسی در ایران” تبیین کرده است.

این کتاب که در سال ۱۳۷۳ نخستین بار توسط انتشارات کویر در ۲۹۰ صفحه منتشر شد، هم اینک در دسترس مخاطبین قرار دارد. 

تصویری از سید جواد طباطبایی

منبع: مرکز دموکراسی برای ایران

Comments

  1. Sara says:

    کیفیت تصویر بسیار بد است. به جای اینکه متن به حالت پی دی اف در آمده باشد متن به فرمت عکس در آمده و بعد هم پی دی اف شده است. ما در دنیای تبلت ها به سر می بریم.لطفا روی مسایل فنی دقت کنید. این کتاب را هیچکس به این ترتیب نمی خواند.